วิสัยทัศน์และพันธกิจ

image

การพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่
บริษัท ไร่สายชล101 จำกัด ได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกพืชแบบเกษตรปลอดภัย (GAP) และ เกษตรปลอดสาร (ORGANIC)
  สร้างรายได้ให้ชุมชน
สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยจ้างงานจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
  สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง
สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจากการรับประทานผักและผลไม้ ที่สะดวกและรวดเร็ว
  รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พันธกิจ

  พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
  ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้บริโภค
  ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญลักษณ์ของ uSmile101
  มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของประเทศ

image