นโยบายการคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

- สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน
- การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมาบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
- ขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
- ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ
- บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้า เฉพาะกรณีสินค้าเสียหาย หรือ บกพร่องจากบริษัท และ การขนส่งสินค้าจากบริษัทถึงลูกค้า เท่านั้น
ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ บริษัท จะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

นโยบายการขอคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า

“Usmile101” มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท เรายินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่ร่วมรายการขายพิเศษต่างๆ และสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

- ได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อ
- สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองหรือเกิดจากการจัดส่ง
- แจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยดูจากหลักฐานที่ขนส่งแจ้งวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า 
- ต้องการเปลี่ยนชนิดหรือเปลี่ยนประเภทสินค้า สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง